कार्यकारी मंडळ

अॅड. श्री मनोहरराव एकनाथराव गोमारे
अध्यक्ष

श्री ज्ञानोबा गुंडाजी शेळके
उपाध्यक्ष

श्री ज्ञानोबा निवृत्ती शेळके
सचिव

श्री प्रल्हाद रामचंद्र दुडीले
सहसचिव

प्रा.श्री नागनाथराव हनमंतराव कनामे
कोषाध्यक्ष

डॉ.श्री सोपानराव निवृत्तीराव जटाळ
सदस्य

श्री एकनाथ हनमंतराव कोल्हे
सदस्य

प्रा.श्री प्रकाश रामराव शिंगडे
सदस्य

श्री व्यंकटराव नारायणराव कुल्ले
सदस्य

श्री विठ्ठलराव गणपतराव इगे
सदस्य

श्री पंडीत तुकाराम नलवाड
सदस्य

श्री रघुनाथ धोंडीबा सुडे
सदस्य

श्री हरीश्चन्द्र माधवराव येरमे
सदस्य

श्री तुकाराम भिवाजी किटेकर
सदस्य

श्री विनायक गुंडाजी पिनाटे
सदस्य

श्री चंदुलाल बालकृष्ण बलदवा
सन्माननीय सदस्य