ज्ञानेश्वर विद्यालय लातूर (1967)
श्री ढगे नवनाथ नागोराव
      

    आमच्या संस्थेच्या ५० व्या वर्धापन दिना निमित्त सर्वांचे हार्दिक स्वागत.STAFF
Staff NameQualificationContactPositionPhoto
श्री ढगे नवनाथ नागोराव एम.ए. बी.एड. 8275149556 मुख्याध्यापक
श्री चेरेकर सुधीर शेषेराव एम.ए. बी.एड. 9423351774 उपमुख्याध्यापक
श्री वाघमारे सोपान मनोहर बी.ए. बी.एड. 9420292138 पर्यवेक्षक
श्री पेद्देवाड प्रकाश गणपतराव बी.एस.सी. बी.एड. 9421392914 पर्यवेक्षक
श्रीमती साबदे गितांजली बी.एस.सी. बी.एड. 9422015141 विभाग प्रमुख
श्री मामडगे विश्वास माधवराव एम एस्सी बी एड 9823580007 विभाग प्रमुख
श्री क्षिरसागर माधव किशनराव एम ए बी एड 8484055201 सह शिक्षक
श्री नरहरे दयानंद भारत एम ए बी एड 8007264017 सह शिक्षक
श्री चपटे आर एल एम ए बी एड 8275924696 सह शिक्षक
श्री कुचेकर सी एस एम ए बी एड 7588876577 सह शिक्षक
श्री म्हेत्रे जे पी एच एस सी डी एड 9423465224 सह शिक्षक
श्री चीटबोने एन जी एच एस सी डी एड 9860418111 सह शिक्षक
श्री गवरे एन व्ही एच एस सी डी एड 9822553226 सह शिक्षक
श्री सुरुडवाड आर एन B.Sc.B.Ed. 9423719672 सह शिक्षक
श्रीमती अनिगुंठे एम एल एम ए बी एड 9404175070 सह शिक्षक
श्रीमती घाडगे के एस एच एस सी डी एड 9860360972 सह शिक्षक
श्रीमती राऊत एस आर एच एस सी डी एड 8275171455 सह शिक्षक
श्री बुरगे एस व्ही एम ए बी एड 9423735804 सह शिक्षक
श्री मलवाडे संजय माधवराव बी.ए. बी.एड. 9421363252 सह शिक्षक