जवाहर प्राथमिक शाळा लातूर (1963)
Shrimati Bastapure J T
      

    आमच्या संस्थेच्या ५० व्या वर्धापन दिना निमित्त सर्वांचे हार्दिक स्वागत.STAFF
Staff NameQualificationContactPositionPhoto
श्रीमती बस्तापुरे जे.पी. एच एस सी डी एड 9422072929 मुख्याध्यापक
श्री साबदे एच.व्ही. एच एस सी डी एड 9423661155 सह शिक्षक
श्री गोविंदवाड पी.एल. एच एस सी डी एड 9822610677 सह शिक्षक
श्री दसवंते व्ही. एम. एच एस सी डी एड 9403102804 सह शिक्षक
श्रीमती बडगीरे एस.डी. एच एस सी डी एड 7507705440 सह शिक्षक
श्री मोटे बी.बी. एच एस सी डी एड 9960959473 सह शिक्षक
श्री ओगले एस.बी. एच एस सी डी एड 9422657153 सह शिक्षक
श्री सूर्यवंशी बी.जी. एच एस सी डी एड 9422718177 सह शिक्षक
श्री कांबळे ए.के. एच एस सी डी एड 9764935011 सह शिक्षक
श्रीमती स्वामी के.एन. एच एस सी डी एड 8275273795 सह शिक्षक
श्रीमती आलापुरे जी.टी. एच एस सी डी एड 8605047982 सह शिक्षक
श्रीमती मोहिते ए.ए. एच एस सी डी एड 9765753839 सह शिक्षक
श्रीमती साबदे एस.पी. एच एस सी डी एड 8087178829 सह शिक्षक
श्रीमती चनाळे के.एस. एच एस सी डी एड 9405421122 सह शिक्षक
श्री माडे सी.बी. एच एस सी डी एड 9922444063 सह शिक्षक
श्री उगिले पी.यु. एच एस सी डी एड 9822836201 सह शिक्षक
श्रीमती एनगोड एस.जी. एच एस सी डी एड 9421485454 सह शिक्षक
श्री गुरमे आर.एस. एच एस सी डी एड 9145315001 सह शिक्षक
श्री कोकणे जे.आर. एच एस सी डी एड 9420871122 सह शिक्षक
श्री तोडगीरे एस.एच. एच एस सी डी एड 7385515757 सह शिक्षक
श्री मुसने एस.बी. एच एस सी डी एड 9890265353 सह शिक्षक
श्रीमती मोटाडे एम.एन. एच एस सी डी एड 8856902021 सह शिक्षक
श्री पवार जी.बी. एच एस सी डी एड 9657546866 सह शिक्षक
श्री कासले बी.एच. एच एस सी डी एड 9404346091 सह शिक्षक
श्रीमती बैनगीरे ए.आय. एच एस सी डी एड 8275600670 सह
श्रीमती जंगवाड एम.एस. एच एस सी डी एड 8856908386 सह शिक्षक
श्री गोरे एम.व्ही. एच एस सी डी एड 9960125422 सह शिक्षक
श्री मिरकले एन.एन. एच एस सी 8793808001 सेवक